AML un Sankciju režīmi


NILLTPFN likuma prasības

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFNL) 3. pants nosaka Likuma subjektu grupas, kuru starpā ir ārpakalpojuma grāmatveži, juridisko pakalpojumu sniedzēji, starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu u.c., kas sniedz palīdzību nodokļu jautājumos vai rīkojas kā starpnieks šādas palīdzības sniegšanā neatkarīgi no tās sniegšanas biežuma un atlīdzības esības. Saskaņā ar NILLTPFNL 47. panta pirmās daļas 2. punkta noteikumiem VID ir tiesības pieprasīt no uzraugāmajiem vai kontrolējamiem likuma subjektiem informāciju, kas saistīta ar NILLTPFNL prasību izpildi, pieprasīt, lai uzrāda dokumentu oriģinālus, un saņemt to kopijas vai norakstus, saņemt attiecīgus paskaidrojumus,


VID arī var veikt darbības, lai nepieļautu un samazinātu NILLTPF iespējas, savukārt NILLTPFNL 46.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka VID ir pienākums veikt regulārās pārbaudes saskaņā ar tā izstrādāto metodiku, lai izvērtētu, kā likuma subjekti izpilda NILLTPFNL prasības, un, konstatējot pārkāpumus, lemt par pārbaudes akta sastādīšanu un sankciju piemērošanu.

Iekšējās kontroles sistēmas izveide

Sākotnēji katram uzņemumam ir jāidentificē uzņēmuma darbībai piemītošais risks tikt iesaistītam darījumos, kuri vērtsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, kā arī risks iesaistīties darījumos, kur kāda no pusēm ir personas kuras iekļautas sankciju sarakstos, vai arī iesaistīties darījumos, kuri vērsti uz noteikto sankciju režīma apiešanu. Tikai pēc sava uzņēmuma riska noteikšanas iespējams pilnvertīgi izveidot uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmu, atbilstoši tās darbības veidam, uzņēmuma struktūrai, darbinieku skaitam, un klientiem, kurus tas apkalpo.

Iekšējās kontroles sistēmai atbilstoši NILLTPFNL 7. panta noteikumiem jāsatur šādi elementi:

  • kārtību, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī ar veiktajiem darījumiem saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks;
  • kārtību un apjomu, kādā, balstoties NILLTPFNL un citos normatīvajos aktos noteiktās klienta izpētes minimālās prasības, veicama klienta izpēte;
  • kārtību, kādā, balstoties uz NILLTPF riska novērtējumu, veicama klienta darījumu uzraudzība;
  • aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtību un kārtību, kādā uzņēmums atturas no aizdomīga darījuma veikšanas;
  • kārtību, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem;
  • kārtību, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju;
  • kārtību, kādā tiek uzglabāta un iznīcināta klienta izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtā informācija un dokumenti;
  • darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī darbinieku profesionālās kvalifikācijas un atbilstības standartus;
  • kārtību, kādā tiek nodrošināta anonīma iekšējā ziņošana par šā likuma prasību pārkāpumiem un šādu ziņojumu izvērtēšana, ja, ņemot vērā darbinieku skaitu uzņēmuma, šāda ziņošana ir iespējama;
  • politiku un procedūru regulāras darbības pārskatīšanas prasības un kārtību atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos vai uzņēmuma darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos.


VID piemērotās sankcijas 2021 gadā

AML un iekšējās kontroles sistēma