Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:

Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Skogsrav”, reģ. Nr. 42103071315, juridiskā adrese: Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 4A - 3, LV-3401, tālrunis +371 26167827, [email protected] (turpmāk tekstā “Skogsrav”), mājaslapas www.skogsrav.lv

2. Personas datu Apstrādātājs:

Apstrādātājs SIA "Skogsrav”, reģ. Nr. 42103071315, Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 4A - 3, LV-3401, ievērojot Skogsrav norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās datu subjekta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Datu subjekta personas datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi Skogsrav personas datu apstrādātāji.

3. Piemērojamie tiesību akti:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula);
 • Fizisko personu datu aizsardzības likums.

4. Kas ir Privātuma politika?

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Skogsrav vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā datu subjekta personas datus, tādējādi nodrošinot, kadatu subjekta personas dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi.

4.2. Ja Skogsrav atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Skogsrav mājaslapā www.skogsrav.lv, sadaļā “Privātuma politika” .

5. Kas ir personas dati?

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

6. Kur Skogsrav iegūst personas datus? 

6.1. Skogsrav personas datus iegūst no:

 • datu subjektiem;
 • datu subjektu kreditoriem;
 • datu subjektu pārstāvjiem;
 • no personām, kuras galvojušas par datu subjekta saistību izpildi;
 • no personām, kuras saistītas ar datu subjektu;
 • tiesībsargājošām iestādēm, maksātnespējas administratoriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, notāriem;
 • oficiālām publikācijām VSIA "Latvijas Vēstnesis".

7. Kāds ir  personas datu apstrādes pamats un nolūks?

7.1. Datu apstrādes pamats:

 • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • līguma noslēgšanai un izpildei;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem noteiktos Skogsrav pienākumus;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošas Skogsrav leģitīmās (likumīgās) intereses.

7.2. Datu apstrādes nolūks:

 • datu subjekta identificēšana;
 • ārpustiesas parāda piedziņa;
 • parāda atgūšana tiesas ceļā;
 • prasījuma tiesības cesijas ceļā;
 • komunikācija ar datu subjektu;
 • lietvedības organizēšana;
 • norēķinu administrēšana;
 • sūdzību izskatīšana un apstrāde;
 • parādu piedziņas procesā gūtie pierādījumi;
 • ziņošana Kredītinformācijas birojam;
 • ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu izpilde;
 • datu bāzes veidošana par parādvēsturi;
 • publisko reģistru monitorings;
 • pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;
 • sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem tiktāl ciktāl tā saistīta ar datu subjekta parāda atgūšanu;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana;
 • tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde;

8. Personas datu apstrādes skaidrojums:

8.1. Kad esat noslēguši līgumu ar kredītiestādi un ir radusies situācija, kad nepildāt līgumiski uzlikto pienākumujumu aizdevumu atmaksāt, kredītiestāde var izmantot mūsu pakalpojumus ar mērķi atgūt parādu un likumīgi pārsūtīt Jūsu personas datus.  Skogsrav Jūsu parādu var būt ieguvis arī cesijas ceļā. Lai mēs varētu nodrošināt šādu pakalpojumu nodrošināšanu, mums ir pienākums un nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus. Jūsu personas datu apstrāde notiek tikai gadījumā, ja ir noticis viens vai otrs augstākminētais gadījums. Veicot parāda administrēšanu tiek veicināta vispārēja sabiedrības interešu aizstāvība, un mūsu interese apstrādāt Jūsu personas datus ir leģitīma, jo tie mūsu rīcībā nodoti likumīgā ceļā. Jūsu personas datu apstrāde ar mērķi veikt parāda piedziņu ir pieļaujama arī gadījumā, ja šādai apstrādei nepiekrītat, tiek realizētas mūsu leģitīmās intereses. 

9. Personas datu nodošana citām personām:

Skogsrav ir tiesīgs nodot personas datus ar šādiem nolūkiem:

 • Lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu īstenošanu;
 • Pakalpojuma nodrošināšanai (drukas un pasta pakalpojumi, juridiskā pārstāvība, u.tml.);
 • Sadarbība ar Kredītinformācijas biroju.

10. Cik ilgi tiks uzglabāti mani personas dati? 

Personas dati tiek glabāti, kamēr pastāv vismaz viens no kritērijiem:

 • ir juridisks pienākums šos datus glabāt;
 • ir spēkā piekrišana par šo datu apstrādi;
 • pastāv iespēja, kad Skogsrav vai datu subjekts var realizēt savu leģitīmo interešu īstenošanu un/vai aizsardzību.

11. Kādas tiesības ir datu subjektam? 

11.1. Datu subjektam attiecībā uz viņa personas datiem ir šādas tiesības:

 • Piekļuves tiesības - saņemt informāciju par to kā tiek apstrādāti attiecīgās personas dati;
 • Tiesības labot - datu subjekts var iesniegt precizējošu informāciju, lai tiktu laboti, iespējams, nepareizi personas dati;
 • Tiesības uz dzēšanu (tikt aizmirstam) - ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, datu subjektam ir tiesības lūgt tos dzēst;
 • Tiesības ierobežot apstrādi;
 • Tiesības uz datu pārnesamību -  datu subjektam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā;
 • Tiesības iebilst - datu subjektam, balstoties uz iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi.
12. Kur iesniegt sūdzību?

12.1. Ja vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs rīkojamies ar Jūsu personas datiem, tostarp saistībā ar jebkurām savām iepriekš norādītajām tiesībām, Jūs varat vērsties pie mums rakstot uz e-pastu [email protected]. Ja Jūs neapmierina mūsu sniegtā atbilde, Jūs varat griezties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā. Sīkāks info pieejams šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv.

12.2. Ja vēlaties iepazīties ar mūsu sūdzību izskatīšanas kārtību, lūdzu spiediet zemāk.

Sūdzību izskatīšanas kārtība


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.